Chur Nhật, 26/09/2021

Thôn Dương Lâm 1, X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Hội nhập Quốc tế

Giải pháp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên
09/01/2019

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.


Từ thực tế trên, để nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm tới, lãnh đạo Đoàn các cấp cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:


Một là, củng cố, phát triển quan hệ có chiều sâu theo hướng thiết thực với thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại; tiếp tục mở rộng đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước trên thế giới.


Rà soát, đánh giá về mục đích, tính hiệu quả các chương trình, hoạt động đã triển khai trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với đối tác nước ngoài. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất và tổ chức các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực.


Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với thanh niên các nước láng giềng, thông qua việc xác định phương hướng và nội dung hợp tác dài hạn phù hợp với từng đối tác.


Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế thanh niên song phương và đa phương với các nước trong khu vực; chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến góp phần thúc đẩy và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị thanh niên giữa các nước thành viên ASEAN.


Củng cố, tăng cường quan hệ với các tổ chức bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên dân chủ và tiến bộ thông qua hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới và hợp tác song phương. Tiếp tục đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động của Liên đoàn, thúc đẩy định hướng tiến bộ, tăng cường sự đoàn kết thanh niên khu vực và thế giới.


Củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ với thanh niên các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực.


Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với các đoàn thể nhân dân tích cực tìm kiếm, mở rộng quan hệ giao lưu hữu nghị với các đối tác mới.


Hai là, nâng cao năng lực cán bộ, đoàn viên thanh niên trong hội nhập quốc tế. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên trong quá trình hội nhập. Tiếp tục đổi mới, tăng cường năng lực cho thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quốc tế thanh niên.


Ba là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và công tác thanh niên ngoài nước, làm cho thanh niên các nước ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của thanh niên Việt Nam về chính sách đối ngoại của Việt Nam, về tình hình thế giới và các vấn đề toàn cầu. Xây dựng, củng cố và phát triển các cơ sở đoàn, hội ở nước ngoài.

Nhạc thanh niên
Thư viện hình ảnh